Regulamin

Regulamin

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisów eMetkasoft, eZielonaPolana, zwanych dalej serwisem, prowadzonym przez PUPH-Agencja Zarządzania Dariusz Orzeł, ul. Nowa 35, 24-220 Niedrzwica Duża, zwana dalej Agencją tel. (0 - prefiks - 601 579 479), faks (0 - prefiks - 22) 213 93 08

2. Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Serwis jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników.

3. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzenia i aktualizacji danych zgodnie ze stanem faktycznym.

4. Agencja zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości serwisu i wprowadzania zmian w jego części lub całości bez uprzedzenia.

5. Treści zawarte w serwisie podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych; przed podjęciem jakichkolwiek działań należy je dodatkowo zweryfikować: telefonicznie, mailowo, listownie lub osobiście we wskazanym biurze Agencji.

6. Każdy użytkownik korzysta z zasobów serwisu na własną odpowiedzialność.

7. Agencja dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez użytkowników wskutek wykorzystania zasobów serwisu widzianych w przeglądarce internetowej.

§ 3

1. Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały wideo.

2. Agencja zezwala na wykorzystywanie zasobów serwisu do celów informacyjnych. Wykorzystanie zasobów jest dopuszczalne na warunkach opisanych w ustawie o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. zm.).

3. W serwisie jest prowadzona promocja i prezentacja innych niż Agencja podmiotów.

§ 4

1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności (usług elektronicznych) serwisu jest możliwe pod warunkiem dokonania przez użytkownika rejestracji.

2. Agencja ma prawo zaprzestania bądź czasowego zawieszenia świadczenia całości bądź części elektronicznych usług bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

3. Użytkownik ma prawo do zgłaszania potrzeb i oczekiwań dotyczących serwisu.

4. Użytkownik może w każdym momencie dokonać modyfikacji swoich danych adresowych wprowadzonych poprzez rejestracyjny formularz serwisu www.

5. Użytkownik serwisu ma również prawo zażądać usunięcia tych danych. Można to zrobić telefonicznie - dzwoniąc na nr 601 579 479, skorzystać z usługi elektronicznej lub poprzez email.

6. Administratorem danych wprowadzonych poprzez formularze serwisu jest PUPH-Agencja Zarządzania Dariusz Orzeł, ul. Nowa 35, 5, 24-220 Niedrzwica Duża, REGON 431026833.

7. Dane o użytkownikach będą wykorzystywane w związku ze świadczonymi przez Agencję usługami i mogą być wykorzystywane do celów związanych z prowadzoną działalnością, a w szczególności w celu poprawnej realizacji usług elektronicznych, zarządczych oraz informacyjnych.

8. Z chwilą zarejestrowania się użytkownika oświadcza on, że zgadza się na:

1) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Agencję, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Agencję elektronicznych usług i na zasadach zgodnych z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

2) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczącej usług Agencji i usług klientów Agencji i bieżącej działalności Agencji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),

3) przestrzeganie niniejszego regulaminu, a także zobowiązuje się do przestrzegania zasad polskiego prawa.

§ 5

1. Agencja gwarantuje ochronę danych i informacji o użytkowniku zgodnie z przyjętą i stosowaną w Agencji polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

2. Ogólne zasady ochrony prywatności użytkowników serwisu zdefiniowane zostały w zakładce "Ochrona prywatności".

3. Regulaminy poszczególnych elektronicznych usług mogą określać szczegółowe odrębne zasady ochrony danych.

4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla użytkownika przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów użytkownika.

5. W przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres jest dostępny w serwisie, Agencja nie zapewnia zachowania prywatności czy poufności przesyłanych informacji, materiałów oraz nie gwarantuje, że nie zostaną naruszone inne prawa z nimi związane.

§ 6

1. Agencja może czasowo zawiesić dostęp użytkownika do danych wprowadzonych przez niego za pośrednictwem serwisu do czasu zaprzestania przez niego działań godzących w zasady określone niniejszym regulaminem.

2. Od decyzji o odmowie rejestracji użytkownika bądź zawieszenia dostępu do jego danych przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres: PUPH-Agencja Zarządzania Dariusz Orzeł, ul. K.Bunscha 20, 30-392 Kraków z dopiskiem „Odwołanie odmowa”.

3. Agencja może trwale usunąć dane użytkownika, jeśli ten nie zaprzestanie działań sprzecznych z polskim prawem bądź niniejszym regulaminem.

4. Agencja nie jest zobowiązana do poinformowania użytkownika o zawieszeniu bądź usunięciu z systemu informatycznego jego danych.

§ 7

1. W razie likwidacji Serwisu wszystkie dane użytkowników będą trwale usunięte z serwerów - bez ich uprzedniego powiadamiania.

2. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez obowiązku powiadamiania użytkowników.

§ 8

Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie użytkownik akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 9

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 listopada 2011 r.